Eşti aici

Monitorizarea si reevaluarea periodica a progreselor inregistrate de copilul cu dizabilitati si/sau CES, a deciziilor si interventiilor, precum si a gradului de satisfactie a beneficiarilor

Monitorizarea si reevaluarea periodică a progreselor inregistrate de copilul cu dizabilitati si/sau CES, a deciziilor si interventiilor, precum si a gradului de satisfactie a beneficiarilor (MODEL raport de monitorizare și descrierea procesului de monitorizare, a atribuțiilor persoanelor responsabile)

În conformitate cu art. 68, pct. d) din Sectiunea a 4-a a  OMEN 1985/2016: Monitorizarea planului de servicii individualizat (P.S.I) este asigurată de un profesionist special desemnat, responsabilul de caz servicii psihoeducationale (pentru copiii cu CES pentru care s-a aprobat un plan de servicii individualizat) iar în plan, la persoana responsabila de acordarea serviciilor psihoeducationale este trecut responsabilul de caz servicii psihoeducationale.

Printre altele în conformitate cu art. 69 contractul cu familia este un instrument utilizat de catre unitatea de invatamant in cadrul procesului de monitorizare a planului si se incheie pe durata acestuia. (3) Profesionistul responsabil cu monitorizarea are responsabilitatea de a prezenta si explica familiei si, dupa caz, si copilului, in functie de varsta, gradul de maturitate si tipul dizabilitatii: scopul contractului, responsabilitatile partilor, rolul contractului in implementarea planului si conditiile in care acest contract se poate modifica sau rezilia.

(4) Contractul cu familia este revizuit odată cu revizuirea planului (PSI).

(5) Parintii/Reprezentantul legal si persoanele responsabile cu furnizarea serviciilor si interventiilor cuprinse in planul de abilitare-reabillitare/planul de servicii individualizat vor comunica profesionistului responsabil cu monitorizarea orice schimbare care intervine si care necesita revizuirea planului.

În conformitate cu prevedrerile art. 73. - (1) Monitorizarea cazului reprezinta urmarirea si reevaluarea periodica a progreselor inregistrate de copil pe parcursul furnizarii beneficiilor, serviciilor si interventiilor, precum si dupa incheierea acestora pe o perioada definita de timp.

(2) Monitorizarea se realizează prin:

a) mentinerea legaturii cu parintii/reprezentantul legal prin orice mijloace de comunicare si vizite de monitorizare;

b) mentinerea legaturii cu profesionistii responsabili din planul de abilitarereabilitare/planul de servicii individualizat, prin orice mijloace de comunicare si rapoarte de monitorizare;

c) reevaluarea periodica a obiectivelor din planul de abilitare-reabilitare/planul de servicii individualizat; d) reevaluarea complexa periodica a incadrarii in grad de handicap, respectiv a orientarii scolare si profesionale de catre COSP;

e) aprecierea gradului de satisfactie a beneficiarilor.

(3) Activitatile mentionate la alin. (2) contribuie la verificarea indeplinirii obiectivelor din plan, identificarea dificultatilor de implementare a planului si gasirea de solutii de remediere, astfel incat copilul sa beneficieze de abilitare-reabilitare optimă.

Art. 74. - (1) Reevaluarea periodica a obiectivelor din planul de servicii individualizat urmareste eficienta beneficiilor, a serviciilor si a masurilor de interventie.

Sunt avute in vedere urmatoarele:

a) ameliorarea stării de sanatate sau incetinirea degenerarii stării de sanatate;

b) progresele inregistrate in abilitare si reabilitare;

c) gradul de crestere a autonomizarii copilului si a familiei;

d) adaptarea copilului pe perioada tranzitiei;

e) diminuarea riscurilor acolo unde exista si altele.

(2) …. Reevaluarea obiectivelor din planul de servicii individualizat are loc semestrial pentru copiii ale caror certificate de orientare scolara si profesionala au termen de valabilitate un an scolar si anual pentru copiii ale caror certificate au termen de valabilitate pe nivel de invatamant.

3) In situatia in care, in urma reevaluarii, se constata regresul situatiei copilului sau dificultati de implementare a planului care nu se pot remedia, se revizuieste planul.

(4) Rezultatele reevaluarii, concluziile si recomandarile se consemneaza de profesionistul responsabil cu monitorizarea intr-un raport de monitorizare (vezi modelul anexat,  realizat  cf. anexei nr.17 la OMEN nr. 1985/2016).

În conformitate cu art 75 Profesionistii numiti responsabili in planul de servicii individualizate transmit responsabilului caz servicii psihoeducaționale (RCSP) rapoartele individuale de monitorizare a programelor personalizate, care cuprind in mod obligatoriu informatii referitoare la evolutia situatiei copilului - progres, stagnare, regres, rapoartele fiind transmise responsabilului de caz servicii psihoeducationale pentru monitorizare, semestrial/anual sau in maximum 3 zile de la constatarea dificultatii de implementare a planului.

În situatia in care toate serviciile se furnizează in acelasi loc in care lucreaza si responsabilul de caz servicii psihoeducationale, acesta poate aduna informatiile de la profesionisti in cadrul sedintei de reevaluare a cazului.

Art. 76. - (2) Raportul de monitorizare pentru copiii orientati scolar si profesional se intocmeste in maximum 3 zile lucratoare de la data reevaluarii si este avizat de:

a) comisia interna de evaluare continua, denumita in continuare CIEC, pentru elevii din invatamantul special si special integrat;

b) consiliul profesoral pentru elevii scolarizati la domiciliu, inscrisi in unitati de invatamant de masa;

c) consiliul profesoral al unitatii de invatamant rezidential pentru elevii scolarizati in unitati sanitare.

(3) Raportul de monitorizare pentru copiii orientati scolar si profesional avizat de CIEC/consiliul profesoral este aprobat de directorul unitatii de invatamant.

(4) Raportul de monitorizare cuprinde informatii obtinute, dupa caz, din urmatoarele surse:

a) de la parinti/reprezentant legal - in functie de mijlocul de comunicare folosit, sub forma de: nota telefonica, adresa prin posta, mesaj pe e-mail, proces-verbal al unei intalniri la sediul autoritatii locale/institutiei, chestionare pentru determinarea gradului de satisfactie s.a.;

b) de la profesionisti - rapoarte individuale de monitorizare, periodice si ocazionale si proces-verbal de sedinta;

c) cu ocazia vizitelor de monitorizare la domiciliul copilului si la sediile serviciilor furnizate pentru copil - rapoarte de vizita.

(5) Parintii/Reprezentantul legal sunt/este obligati/obligat sa anunte responsabilul de caz servicii psihoeducationale orice problema, criza, schimbare care poate conduce la schimbarea planului de servicii individualizat.

(6) In situatia in care parintii/reprezentantul legal refuza comunicarea cu responsabilul de caz servicii psihoeducationale, este obligatorie efectuarea unei vizite de monitorizare la domiciliul copilului de catre SPAS, iar raportul de vizita intocmit de SPAS este transmis profesionistului responsabil cu monitorizarea.

Art. 77. - (1) Revizuirea planului de servicii individualizat are loc ori de cate ori se impune acest lucru, in urma reevaluarii periodice sau ocazionat de alte sesizari/autosesizari si obligatoriu in urmatoarele situatii:

 a) reevaluarea situatiei copilului si revizuirea planului de servicii individualizat au loc in maximum 48 de ore de la inregistrarea situatiilor care implica admiterea copilului intr-o institutie de orice tip pentru copii sau pentru copil si familie care nu au fost prevazute in planul initial (de exemplu, spital, centru de tip hospice, serviciu rezidential, adapost pentru victimele violentei in familie) sau luarea unei masuri de protectie speciala la familia substitut/rude;

b) introducerea in planul de abilitare-reabilitare a serviciilor psihoeducationale aprobate de COSP, cu ocazia primei reevaluari dupa eliberarea certificatului de orientare scolara si profesionala.

(2) Responsabilul de caz servicii psihoeducationale are responsabilitatea de a decide cu privire la revizuirea planului. Decizia se consemneaza in raportul de reevaluare, iar revizuirea planului de servicii individualizat se face in colaborare cu profesionistii responsabili din plan si planul revizuit se inainteaza COSP pentru a fi avizat.

Planul avizat se transmite parintilor/ reprezentantului legal, responsabilului de caz servicii psihoeducationale si SEC/SEOSP pentru a fi inclus in dosarul copilului.

(3) In situatia in care copilul are nevoie de reevaluare complexa inainte de expirarea certificatului de orientare scolara si profesionala SEOSP consemneaza motivatia reevaluarii complexe inainte de termen in raportul sintetic de evaluare.

Art. 81. - Atributiile responsabilului de caz servicii psihoeducationale in etapa monitorizarii cazului sunt urmatoarele:

A) urmareste furnizarea beneficiilor, serviciilor si interventiilor pentru copil si familie prin realizarea urmatoarelor activitati subsumate:

a.1) mentine legatura cu copilul, parintii/reprezentantul legal si profesionistii numiti responsabili din plan prin orice mijloace de comunicare;

a.6) organizeaza sedinte de lucru cu profesionistii sau intalniri cu familia pentru identificarea solutiilor de remediere atunci cand este cazul;

a.9) evalueaza gradul de satisfactie a beneficiarului si al familiei sale cu privire la progresele realizate de copil si modul de implementare a planului;

b) reevalueaza periodic planul;

c) propune revizuirea planului daca acest lucru se impune si, implicit, a contractului cu familia;;

j) inregistreaza permanent informatiile, progresele, evolutia cazului in dosarul copilului/

B) inainteaza planul revizuit COSP pentru avizare;

C) propune SEOSP reevaluarea complexa inainte de expirarea termenului legal, bine motivata si documentata;

d) transmite informatia monitorizata (conform modelului raportului de monitorizare anexat ) catre partile implicate si interesate: profesionisti, copil si familie, SEOSP.

 

Inspector școlar pentru învățământul special și special integrat,

prof. Bokor Attila