Eşti aici

SELECȚIE PROFESORI MENTORI PENTRU PRACTICA PEDAGOGICĂ DIN CADRUL PROIECTULUI ”Motivație, stabilitate și competență!” [MSC-EDU]

Inspectoratul Școlar Județean Covasna implementează proiectul  Motivație, stabilitate și competență – perspectiva calității formării resursei umane din școli defavorizate [MSC-EDU], POCU/73/6/6/106918, cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman  2014-2020, cod apel: POCU/73/6/6/Îmbunatățirea competențelor personalului didactic din învațământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive, componenta 1: Programul PROFESORI MOTIVAȚI ÎN ȘCOLI DEFAVORIZATE, Axa prioritară: “Educație si competențe”, Operațiunea: Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învațamântul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive”.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competențelor profesionale și transversale ale personalului didactic, personalului de sprijin și managerilor școlari la nivelul judetelor Argeș, Covasna și Mures, creșterea motivației și a stabilității pe post a acestora în vederea îmbunătățirii calității educației, prevenirii și reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

În acest sens IȘJ Covasna recrutează și va proceda la selecția de mentori pentru practica pedagogică a  cadrelor didactice care frecventează programul de conversie profesională – specializarea Psihologie. Mentorii selectați trebuie să facă parte din grupul țintă al proiectului, adică trebuie să fie angajați la una dintre școlile partenere și anume la Școala Gimnazială Specială din Sfântu Gheorghe, Școala Gimnazială ”Benkő József” Brăduț, Școala Gimnazială ”Máthé János” din Herculian respectiv Școala Gimnazială ”Konsza Samu” Bățanii Mari.

Selecția se va realiza în conformitate cu STRATEGIA DE MENTORAT PROFESIONAL PENTRU PRACTICA PEDAGOGICĂ DE LA  PROGRAMUL DE CONVERSIE PROFESIONALĂ - SPECIALIZAREA PSIHOLOGIE (Versiunea 2) elaborate de către aplicantul Grupul Pentru Integrare Europeană.

Mentoratul este un proces interactiv, desfăşurat între profesorul mentor şi o altă persoană de ghidare/sprijinire a învăţării, educării, formării profesionale iniţiale şi/sau dezvoltării profesionale, fiind bazat pe premisa implicării interactive a ambelor părţi, a asumării obligaţiilor ce le revin conform statutului pe care îl deţin.

 Activitatea de mentorat constă în:

 • asistenţa/îndrumarea acordată persoanei mentorate prin stimularea reflecției cu privire la propriile practici;
 • facilitarea procesului de conceptualizare a propriilor experienţe de către persoana mentorată, a procesului de folosire şi diseminare a exemplelor de bune practici, a strategiilor de autodezvoltare;
 • încurajarea practicilor bazate pe învăţare activă, învăţare prin joc, învăţare prin descoperire, utilizând învăţarea prin cooperare, învăţarea reciprocă.         

Mentorii de practică pedagogică  reprezintă o categorie profesională desemnată, de obicei, în actele normative utilizate în sistemul de învăţământ sub denumirea „îndrumători de practică pedagogică”. Utilizarea termenului de mentor este de dată relativ recentă,  ca o consecinţă a nevoii de uniformizare a limbajului pedagogic internaţional, în contextul globalizării. Indiferent de termenii utilizaţi/preferaţi, avem în vedere acea  categorie de cadre didactice cu experienţă, ce se bucură de un prestigiu profesional deosebit în cadrul comunităţii profesionale din care fac parte şi care  contribuie la procesul formării iniţiale a personalului didactic prin monitorizarea/coordonarea directă/asistarea realizării practicii pedagogice în cadrul unităţilor şcolare de învăţământ.

Are dreptul să îşi depună dosarul pentru funcţia de profesor mentor pentru coordonarea practicii observative în cadrul proiectului MSC_EDU orice cadru didactic care îndeplineşte, cumulat, următoarele condiţii:

a) este titular în învăţământul preuniversitar;

b) deţine gradul didactic I sau îl va dobândi până-n data de 31.08.2019;

c ) a urmat cel putin un program de formare pentru mentori

d) are calificativul Foarte bine în ultimii 5 ani;

e) face parte și a fost selectat deja în grupul țintă al proiectului MSC_EDU.

 

Dosarul de înscriere pentru funcţia de profesor mentor pentru practica pedagogică  a cursanților înscriși la programul de conversie în domeniul Psihologiei, cuprinde în ordine următoarele documente:

 1. opisul dosarului semnat de către candidat;
 2. scrisoarea de intenţie datată şi semnată;
 3. curriculum vitae, redactat după modelul  european,
 4. recomandare din partea Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ;
 5. copie după certificatul de naştere
 6. copii acte de studii : diplomă de licenţă/diplomă de absolvire, masterat, doctorat ;
 7. copie după certificatul de obţinere a ultimului grad didactic dobândit (sau adeverință de la școală că este înscris la examenul pentru obținerea gradului didactic I. în sesiunea 2019);
 8. adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ referitor la calificativele obţinute în ultimii 5 ani;
 9. experienţă în activităţi de mentorat (de ex. convenţie de practică pedagogică) – după caz)

Mențiune: toate copiile după documente vor fi certificate de directorul unităţii de învăţământ.

Dosarele se depun la sediul ISJ Covasna, în perioada 30.01.2019 ― 06.02.2019 între orele 9:30― 16:30 sau se transmit în formă scanată la adresa e-mail bokoratti@yahoo.com.

Inspector Şcolar, prof. Bokor Attila